Main Page Sitemap

Most viewed

Resekortet Sydtaxa och inspektionskvittot räknas tillsammans som ett giltigt färdbevis. Det är framförallt tågtrafiken som kortar restiden för invånarna men busstrafiken mellan Växjö och orterna Ljungby och Tingsryd får också ett genomslag i undersökningen...
Read more
Värmdö Bygdegård arrangerar dans, danslekar, fiskdamm och mycket mer från kl 11 (stången börjar kläs kl 12). Traditionellt på Farsta gård. Stången reses klockan 14 på midsommarafton. Nema Problemas midsommarfirande välkomnar alla mellan klockan.30..
Read more

Göteborgs universitet jobba hos oss


göteborgs universitet jobba hos oss

Division of Ecological and Earth Sciences, bedömde ansökningar och beredde biosfärsområden. Kontaktuppgifter: Andreas Souropetsis Calluna AB Hästholmsvägen Nacka Affärsområde: Planering Ann-Sofie Lindén Naturmiljökonsult Ann-Sofie Lindén är naturmiljökonsult och utbildad naturvårdare. Kontaktuppgifter: Mattias Stahre Calluna AB Linköpings slott 582 28 Linköping Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten Mova Hebert Naturmiljökonsult Mova Hebert är senior naturmiljökonsult med spetskompetens inom fåglar.

Jobba hos oss - Om universitetet, G teborgs Kunskapsmilj er f r universitet och

1997 arbetade hon till exempel på Svalbard i ett forskningsprojekt kring mortalitetseffekter hos svalbardrenen. Kompetensområden: MKB miljöbedömningar Hållbar utveckling Affärsutveckling Tre referensprojekt: av översiktsplan (Söderköpings kommun).

Studien jämförde tre olika verktyg för landskapsanalys och pekade ut för- och nackdelar med de olika programmen, samt i vilka situationer de lämpar sig bäst att använda. Olof är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering. Naturvärdesinventering i Vinbäcken, Arboga, ett område dominerat av skogsbrukspräglad skog med inslag av grova tallar - inventering och rapportering (Arboga kommun). Hon är disputerad marinekolog och specialiserad på cyanobakterier. Skötselplan för utvidgning av Norrskogens naturreservat med barrnaturskog och blandsumpskog med högt biologisk värde för både land- och vattenlevande organismer (Länsstyrelsen Stockholms län). Kontaktuppgifter: Jakob Sörensen Calluna AB Stora Nygatan Göteborg Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten Jennie Barthel elfa stockholm city Svedén Miljökonsult Jennie Barthel Svedén är miljökonsult och arbetar som rapportör inom olika miljövervakningsprojekt. Livsmedelssäkerhet, livsmedelshygien, issäkerhet och jägarexamen. Rituals of producing history in Swedish football clubs.

Naturvärdesinventering Loudden - trädinmätning (Stockholms stad). Fågelinventering Sumpholmen och Fredan (Nacka kommun). Kompetensområden: Akvatisk ekologi Recipientkontroll Eutrofiering klimat Tre referensprojekt: Recipientkontroll Ätran - rapportering och indexberäkningar (Ätran Vattenvårdsförbund). GIS, marinekologi och fiskeriekologi. Skördekassen - arbetade som ekologisk grönsaksodlare och hanterade även guidningar och torgförsäljning, samt fick lärdomar om növändiga delar för att driva en småskalig ekologisk odling.


Sitemap