Main Page Sitemap

Most viewed

Rndrd is a frequently-updated partial index of architectural drawings and models scanned from design publications throughout the century. Alice Lai, Marco Deidda Site Landmark Bogachan Dundaralp drawingsdiagrams Architecture Layout, Drawing Architecture, Architecture Visualization, Architecture..
Read more
Logga ut Är du säker på att du vill logga ut? Se även, välj var du vill resa från bel, förslag: station, välj var du vill resa till bel, förslag: station. Ta en titt..
Read more

Entreskolan stockholm


entreskolan stockholm

undervisningen. Pedagogisk planering - LPP Mål med arbetsområdet/vilka förmågor och kunskapskrav eleven ska utveckla. 5 Hämtad från " ". Mål för eleven - nästa kvalitativa nivå som eleven ska uppnå i kunskapskraven Viktigt för eleven att veta - Förmågor - Kunskapskrav I Unikum - Planering LPP Eleven kan se vilka förmågor som eleven ska utveckla i arbetsområdet. Konkret bevis på var eleven ligger till i förhållande till målet Eleven får feedback/respons på var han eller hon ligger till i förhållande till målet genom att använda sig av elevens arbete eller något eleven sagt eller gjort, för att konkret visa på vad eleven. Det gör att anläggningen upplevs blygsam i skala, vilket var arkitektens ambition. Sten Samuelson, som ritade en långsmal, rektangulär byggnad som trappar ner i tre steg mot Trekanten. Genom att konkret få veta vad som krävs gör att eleverna lär sig vad som kännetecknar kvalitet i skolarbetet och lär sig att lära.

entreskolan stockholm

Utveckla frågeställningar där eleverna själva får vara med och reflektera runt svaret för att komma fram till en lösning där eleven med hjälp av samtalet med andra utvecklar sitt lärande. När Nynäs revs för att bli ett parkområde utlades Frosts hudars gamla fastighet i stadsplanen som område för småindustri och kontor.

Klassrumssamtalet - Respons på kvalitet - Själv- och kamratbedömning - Formativ bedömning av summativa prov. 4, fasaderna består av långa betongelement av vitfärgad, slipad betong och djupt indragna fönsterband. Liljeholmen i södra, stockholm. 2, från Nynäs tid som industriområde finns idag bara en byggnad bevarad och det är ett tvåvåningshus direkt väster om Anticimex kontorsbyggnad. Genom den estetiska inriktningen får eleverna vara skapande och kreativa vilket smittar av sig på de teoretiska ämnena.

Entreskolan stockholm
entreskolan stockholm


Sitemap